Бизнесийн ёс зүй ба хөгжил /ишлэл постерууд/


Агуулга

 • Монгол Улсын эдийн засгийн тойм хоёр хэсгээс
  бүрддэг билээ. Нэгдүгээр хэсэгт эдийн засгийн
  сүүлийн үеийн нөхцөл байдал, дунд хугацааны эдийн
  засгийн төлөвийг танилцуулдаг бол хоёрдугаар
  хэсэгт тодорхой сэдэв дээр төвлөрдөг уламжлалтай.
  Тусгайлсан сэдвийн хүрээнд энэ удаа бид утсаар
  авсан санал асуулгад үндэслэн КОВИД-19 цар
  тахлын айл өрхүүдэд үзүүлж буй нийгэм, эдийн
  засгийн нөлөөг авч үзэв. Энэхүү тойм нь бодлого
  боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид, санхүүгийн
  зах зээлд оролцогчид, мөн Монгол Улсад ажиллаж
  буй шинжээч, мэргэжилтнүүд зэрэг өргөн хүрээтэй
  уншигчдад зориулагдав.

Бусад багшийн бүтээл