Он цагийн хэлхээс
2020
2021
2019
2021
2013
2001

Why do we use it?
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

Бүтэн өдрийн анги : Эрчимжүүлсэн сургалт таны 3-4 жилийн турш үзэж судлах мэдлэгийг нэгхэн сарын дотор чадвар болгон эзэмшүүлнэ. . Нийт 220 цаг өдөр бүр 10 цагаар хичээллэнэ. Дүрэм сонсгол, хар ба харилцан яриа, сарын дотор саадгүй ярьж, чөлөөтэй орчуулж сурмаар байна уу. Төгсөгчдөд сертификат олгоно.

Анхан шат: Цагийн ангиуд: Ажил, сургууль тарсны дараа суралцах болмжтой. Анхан, Завсар, Дунд, Гүнзгий шат

Хагас өдрийн анги: Нэг сар өдөр бүр 5 цагаар хичээллэнэ. Нийт 110 цаг I-III түвшингийн мэдлэг эзэмшүүлнэ. Цэгцтэй дүрэм, хар ба харилцан яриа бичгийн орчуулггыг хялбар аргаар чадмаг эзэмшүүлнэ

Анхан шат: Цагийн ангиуд: Ажил, сургууль тарсны дараа суралцах болмжтой. Анхан, Завсар, Дунд, Гүнзгий шат

Хагас өдрийн анги: Нэг сар өдөр бүр 5 цагаар хичээллэнэ. Нийт 110 цаг I-III түвшингийн мэдлэг эзэмшүүлнэ. Цэгцтэй дүрэм, хар ба харилцан яриа бичгийн орчуулггыг хялбар аргаар чадмаг эзэмшүүлнэ.

Үнэт зүйл