Танилцуулга Түүхэн хөгжил Бидний амжилт
Төсөл хөтөлбөр

ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД

 

   Төслийн нэр   Төслийн зорилго Төслийн санхүүжилт Зураг
1 Ойлгоё-Хайрлая төсөл         Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бүрийг  Ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамруулах бодлогын хүрээнд анги танхимыг тохижуулж “Хүүхэд хөгжүүлэх танхим”-тай болсноор суралцахуйн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

 

    Төслийн хүрээнд 36м.кв талбай бүхий сургуулийн хойд талын бестулийг тохижуулах төслийг 73 дугаар сургуулийн дэмжлэгийн багийнхан бичиж   БГД- ээс 6 сая 73 дугаар сургуулиас 4сая нийт 10сая төгрөгний санхүүжилтийг авч тохижуулсан

 

 
2 Цэцгэс бүхэнд тэгш боломж төсөл                1-2 дугаар  сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөхийн тулд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан унших, бичих чадварыг сайжруулна.

   Нийслэлийн боловсролын газрын 10сая 600 мянган төгрөгний хөрөнгө оруулалттай

 

 
3